NL
Toegevoegd aan Mijn favorieten

Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: BVBA House of Talents, met zetel te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 8 B, KBO 0555.937.484 en haar gelieerde vennootschappen Sales Talents, Care Talents, Financial Talents, HR Talents, Executive Talents, Digi Talents, Next ICT, BTS Food, Arcq, Chaintec Group, Mides en Value Builders, allen samen hierna “HOUSE OF TALENTS” genoemd.

Wij wensen u zo goed mogelijk te informeren over uw privacy. Indien u nog vragen hebt omtrent onze diensten en uw privacy, kan u ons steeds contacteren via GDPR@houseoftalents.be.

Wij beschouwen privacy als een van uw meest fundamentele rechten. Wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij handelen steeds in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: de "Verordening") en met onze deontologie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. De Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, prospecten en partners anderzijds.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp u precies hoe wij werken.

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden aangepast of geactualiseerd. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u steeds over de meest recente versie beschikt.

A. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wanneer u via onze websites of op een andere manier solliciteert voor een vacature, vragen wij uw goedkeuring voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens om het voor ons mogelijk te maken u te helpen bij het vinden van een geschikte job.

A.1. Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij:

- technische informatie nopens uw apparaat, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem

- informatie nopens uw surfgedrag, zoals de tijd die u op een pagina spendeert, welke links u aanklikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt, al dan niet via cookies (zie Cookie Policy)

A.2. Wanneer u een contactformulier op onze websites invult of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of een sociaal medium, kunnen wij de volgende zaken verzamelen:

- naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer

- uw huidige werkgever en uw huidige functie

- informatie over uw opleiding en uw werkervaring

- uw curriculum vitae, motivatiebrief

- de loggegevens van uw bericht (datum, tijdstip)

A.3. Wanneer u door ons wordt beschouwd als talent kunnen wij verzamelen:

- notities gemaakt lopende de sollicitatieprocedure

- profielnaam en wachtwoord voor ons online portaal

- evaluatieformulieren, aanbevelingen, resultaten van test en assessments

- loonfiches

- externe en interne payroll informatie

- de loggegevens van het gesprek (datum, tijdstip, met wie u communiceert,…)

- andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

A.4. HOUSE OF TALENTS verwerkt bijkomend soms publieke gegevens, namelijk gegevensdie zich bevinden in publieke databanken zoals de kruispuntbank der ondernemingen,gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt op een website, gegevens die algemeen bekend zijn of in de pers zijn verschenen.

A.5. Daarnaast maken wij voor onze website ook gebruik van cookies. Meer informatie daarover kunt u hieronder vinden.

A.6. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of profilering.

B. Doeleinden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden.

B.1. Wanneer u op zoek bent naar een job, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

- u te helpen een geschikte job te vinden

- met u te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties

- uw gegevens te bezorgen aan geschikte toekomstige werkgevers, op voorwaarde dat u ons daarvoor specifiek de toestemming hebt gegeven

- u meldingen te bezorgen over openstaande functies waarvan wij denken dat die u zouden kunnen interesseren

- u te helpen en te adviseren tijdens uw zoektocht naar een nieuwe job

- u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt

- u feedback te vragen over onze diensten en onze verplichtingen aan onze klanten te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden.

B.2. Als u ons als opdrachtgever vraagt om met u samen te werken, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

- u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden

- u verslagen te bezorgen over het werk dat wij voor u uitvoeren

- u advies te geven aangaande relevante diensten en producten

- u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt

- u feedback te vragen over onze diensten.

B.3. Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na televen of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of -vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsinstanties.

B.4. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om statistische analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze websites, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

C. Rechtsgronden voor de verwerking

C.1. Aangezien u als talent of als opdrachtgever beroep wenst te doen op onze diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer

- profielnaam en wachtwoord

- uw huidige werkgever en uw huidige functie

- informatie over uw opleiding en uw werkervaring

- uw curriculum vitae, motivatiebrief

- notities gemaakt lopende de sollicitatieprocedure

- evaluatieformulieren, aanbevelingen, resultaten van test en assessments

- loonfiches

- externe en interne payroll informatie

- andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt

op basis van de uitvoering van deze overeenkomst, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor een passende functie.

C.2. Wij verwerken bijkomend de volgende persoonsgegevens:

- technische informatie nopens uw apparaat, zoals uw IP-adres, browsertype,geografische locatie en besturingssysteem

- informatie nopens uw surfgedrag, zoals de tijd die u op een pagina spendeert, welkelinks u aanklikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt

- de technische details van het bericht (datum, tijdstip)

- de technische details van het gesprek (datum, tijdstip, met wie u communiceert,…)

op basis van het legitieme belang van HOUSE OF TALENTS, teneinde haar websites en dienstverlening voortdurend te monitoren, bij te sturen en zodoende te verbeteren.

C.3. Wij verwerken persoonsgegevens ten slotte in het kader van direct marketing. Dit betekent dat wij u informatie opsturen waarvan wij denken dat u dit interessant vindt en het u kan helpen om u aan een geschikte kandidaat of werkgever te helpen. Meer specifiek kan dit gaan over promoties, aanbiedingen, netwerk- en cliëntevenementen, rapporten, vacatures). Wij doen dit op basis van ons legitiem belang.Wij besteden immers grote zorg aan het op maat maken van deze direct marketing, zodat een en ander voor u relevant is.

Tegen deze toestemming kunt u ten allen tijde uw bezwaar laten gelden, zonder enige motivering. U kunt hiertoe contact opnemen via GDPR@houseoftalents.be

D. Doorgifte aan derden

HOUSE OF TALENTS zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij aan haar gelieerde vennootschappen of aan talents of opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van haar diensten, tenzij dit noodzakelijk is voor de technische ondersteuning of wanneer zij hiertoegehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

HOUSE OF TALENTS doet een beroep op derden om u onze websites en diensten te kunnen aanbieden en om uw persoonlijke gegevens te verwerken in onze naam. Wij werken bijvoorbeeld samen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van e-maildiensten. Wanneer u op zoek bent naar een job, werken wij mogelijk samen met derden die in onze naam taken uitvoeren, zoals het controleren van referenties,het uitvoeren van psychometrische evaluaties en het testen van vaardigheden.

Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens alleen in onze naam en na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en conform de hierboven geschetste doeleinden verwerken.

Wij garanderen dat alle derde verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren.

E. Beveiliging van uw persoonsgegevens

HOUSE OF TALENTS garandeert een kwalitatief niveau van gegevens- en databeveiliging, endit door het nemen van alle noodzakelijke & redelijke technische en organisatorische maatregelen. Wij streven ernaar om deze maatregelen op geregelde tijdstippen te evalueren en indien nodig bij te sturen.

HOUSE OF TALENTS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid, noch voor directe noch voorindirecte schade dat voortvloeit uit een onrechtmatige verwerking van een derde van uw persoonsgegevens.

E. Bewaartermijn

HOUSE OF TALENTS zal uw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode dienoodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in functie met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven.

Een geschikt profiel is immers een dynamisch gegeven, aangezien u als talent ofopdrachtgever meegroeit en zo een nieuw arsenaal aan functies aanboort.

Uw persoonsgegevens worden zodoende als volgt bewaard: voor de duur van de dienstenovereenkomstig de hierboven omschreven doeleinden (actieve bewaarperiode) en van zodra er geen sprake meer is van enig contact, gedurende een passieve bewaarperiode van 5 jaar.

F. Uw rechten

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens heb u verschillende rechten. Wanneer wij vooreen verwerking om toestemming vragen, dan kan u die toestemming op elk moment weer intrekken.

Als u een van deze onderstaande rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren opvolgend e- mailadres: GDPR@houseoftalents.be.

- Recht op toegang en inzage

- Recht op verbetering, verwijdering en beperking

- Recht op het wissen van uw gegevens

- Recht op ongemotiveerd en kosteloos bezwaar tegen direct marketing

- Recht op intrekking van uw toestemming

- Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Wij proberen uw verzoek steeds te beantwoorden, en indien mogelijk te behandelen, binnen de maand na ontvangst.

Om uw aanvraag concreet en correct te behandelen vragen wij om zo specifiek mogelijk tezijn bij het richten van uw aanvraag. Daarnaast moeten wij de identiteit van de verzoeker kunnen nagaan. Gelieve dan ook een kopie van uw identiteitskaart te voegen bij uw verzoek.

G. Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken,kan u steeds terecht op volgend e-mailadres: GDPR@houseoftalents.be

Daarnaast heb u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij deGegevensbeschermings-autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL,commission@privacycommission.be

Indien u schade zou lijden wegens bovenvermelde rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u steeds een vordering tot schadevergoeding instellen.

House of Talents behoudt zich het recht voor om deze policy te wijzigen.

Zoekt u een expert/executive professional

Bezorg ons het gewenste profiel en we contacteren u zo snel mogelijk

Plaats een aanvraag voor executive search
Zoekt u een interim manager

Bezorg ons het gewenste profiel en we contacteren u zo snel mogelijk.

Plaats een aanvraag voor een interim manager
Wil je werken bij Executive Talents?

Zin in een uitdagende job bij een jonge en ambitieuze kmo? Bij Executive Talents kom je terecht in een no-nonsense omgeving waar teamspirit centraal staat.

Maak kennis met Executive Talents en bekijk de interne vacatures